แผนที่หิมะ

* แผนที่ฤดูใหม่ “แผนที่หิมะ” (Snow Map)
เพลิดเพลินไปกับเมืองที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน

อุปกรณ์ใหม่ “ถุงปัก”

*อุปกรณ์ใหม่ “ถุงปัก” เพิ่มค่าสเตตัส เพิ่มความแข็งแกร่ง